Skip to main content

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

vzťahujúce sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iných služieb zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti svojím pacientom.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky, ako aj ďalšie informácie o spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti sú zverejnené v priestoroch čakárne, ako aj na webovej stránke:

https://www.sydent.sk

 

     Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti je:

spoločnosť s obchodným menom: SYDENT CLINIC s.r.o.

so sídlom: Björnsonova 13, 811 05 Bratislava

IČO: 55 079 067

DIČ: 2121861896

Registrácia:   Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

oddiel: Sro,   vložka číslo: 165577/B

(ďalej ako „Poskytovateľ “).

 1. Poskytovateľ má vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia a dentálna hygiena.
 2. Účelom týchto všeobecných zmluvných podmienok je vymedzenie základných pravidiel pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako aj ďalších poskytovaných služieb zo strany Poskytovateľa, v rámci čoho sa vymedzujú práva a povinnosti Pacienta a Poskytovateľa.
 3. Ak Zmluva medzi Pacientom a Poskytovateľom obsahuje špecifickú úpravu ich vzájomného vzťahu, má takéto osobitné dojednanie prednosť pre ustanoveniami týchto Všeobecných zmluvných podmienok, pričom na práva a povinnosti v osobitnom dojednaní neupravené sa použijú v primeranej miere tieto Všeobecné zmluvné podmienky.
 4. Objednaním akejkoľvek Služby Pacient vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VZP. VZP sa na zmluvný vzťah Poskytovateľa a Pacienta vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VZP uvedené inak.
 5. Všetky kontaktné údaje Poskytovateľa, ako sú telefónne číslo, emailová adresa, adresa sídla Poskytovateľa, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ komunikuje s Pacientmi, zabezpečuje objednávanie Pacientov a ďalšie úkony v zmysle VZP za účelom poskytovania Služieb, sú dostupné na webovej adrese: www.sydent.sk.

Článok II

ZÁKLADNÉ POJMY

 1. VZP sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky Poskytovateľa pre poskytovanie Služieb.
 2. Zmluva je Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorená v písomnej/ústnej forme medzi Poskytovateľom a Pacientom podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoZS“). V častiach, v ktorých sa Zmluva odchyľuje od VZP má prednosť úprava obsiahnutá v Zmluve. Vo veciach neupravených v Zmluve sa na zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a pacientom vzťahujú tieto VZP.
 3. Služba podľa týchto VZP zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre Pacienta, ako aj ďalších služieb osobitne objednaných Pacientom u Poskytovateľa, ktoré nemajú povahu zdravotnej starostlivosti.
 4. Cenník je cenník zdravotných výkonov a ďalších Služieb poskytovaných Poskytovateľom, ktorý predstavuje Poskytovateľom zostavený prehľad poskytovaných Služieb, poplatkov a cien za Služby poskytované Poskytovateľom pri výkone jeho činnosti. Cenník ako celok a prípadne aj jeho jednotlivé časti sú k dispozícii na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa, napríklad v čakárni a na webe ambulancie.
 5. Pacient je fyzická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s Poskytovateľom na základe písomnej Zmluvy a ktorej Poskytovateľ poskytuje Služby, s ktorou Poskytovateľ vstúpil do rokovania o poskytovaní Služieb alebo ktorá požiadala Poskytovateľa o poskytnutie Služby.
 6. Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe v rozsahu stanovenom v ZoZS.
 7. Ordinačné hodiny sú na účely týchto VZP časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
 8. Doplnkové ordinačné hodiny sú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín za stanovených zákonných podmienok Poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť za stanovených podmienok osobám, ktoré sú poistencami tejto zdravotnej poisťovne a sú objednané na vyšetrenie prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb.
 9. Web ambulancie predstavuje internetovú lokalitu, kde sú uverejnené podstatné informácie o Poskytovateľovi (identifikačné údaje Poskytovateľa vrátane kontaktných údajov Poskytovateľa) a tiež informácie o Službách poskytovaných Poskytovateľom (Cenník, Ordinačné hodiny, poučenia k zdravotným výkonom a ďalšie).
 10. Telemedícína je poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti pomocou využívania informačných a komunikačných technológii v situácii, keď sa zdravotnícky pracovník a Pacient (alebo dvaja zdravotnícki pracovníci) nenachádzajú fyzicky na tom istom mieste (Oznámenie Európskej Komisie KOM(2008)689). Na účely VZP sa za informačné a komunikačné technológie považujú všetky nástroje elektronickej komunikácie (vrátane telefonickej komunikácie) umožňujúce prenos zvuku a/alebo obrazu a/alebo dát ako takých (e-mail) medzi dvoma a viacerými účastníkmi komunikácie.
 11. Spätná väzba je systém odovzdávania hodnotenia Služieb poskytovaných Poskytovateľom, prostredníctvom ktorého Pacient vyjadruje svoj názor (pozitívny alebo negatívny) na Služby poskytnuté Pacientovi Poskytovateľom.
 12. Údaje pacienta sú jeho identifikačné a kontaktné údaje uvedené v Zmluve uzatvorenej medzi Pacientom a Poskytovateľom, a/alebo uvedené v jeho zdravotnej dokumentácii, vrátane jeho e-mailovej adresy, telefónneho čísla, či iných komunikačných údajov slúžiacich na komunikáciu s Pacientom na komunikačných platformách. Údaje pacienta sa považujú za aktuálne až do momentu pokiaľ Pacient písomným spôsobom neoznámi Poskytovateľovi ich zmenu. Kontaktné údaje Pacienta ako sú emailová adresa alebo jeho telefónne číslo môžu byť Poskytovateľom využívané na doručovanie informácií týkajúcich sa Služieb poskytovaných Poskytovateľom, ako sú napríklad poučenia/informácie k zdravotnej starostlivosti, výkonom a podobne.
 13. Pojmy nedefinované v týchto VZP majú taký význam, aký im priznávajú platné a účinné právne predpisy na úseku zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich činností, ako aj iné právne predpisy tvoriace súčasť právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok III

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA SLUŽIEB

 1. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Pacientom je založený na základe Zmluvy, ktorá sa uzatvára najmä v písomnej forme a je regulovaný aj týmito VZP.
 2. Uzatvorením Zmluvy Pacient potvrdzuje, že bol Poskytovateľom výslovne informovaný o zozname zdravotných poisťovní, s ktorými má Poskytovateľ v danom čase uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento zoznam zdravotných poisťovní je k dispozícii na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa a tiež na webe
 3. Pacient uhrádza Poskytovateľovi cenu za poskytnuté Služby podľa Cenníka v rozsahu, v ktorom tieto Služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti a ďalšími relevantnými právnymi predpismi.
 4. Pri každom príchode k Poskytovateľovi je Pacient povinný predložiť identifikačné doklady nevyhnutné na poskytnutie Služieb v rozsahu podľa príslušných platných a účinných právnych predpisov. Pacient je najmä povinný predložiť platný preukaz poistenca vydaný príslušnou zdravotnou poisťovňou.
 5. Po predložení požadovaných identifikačných dokladov budú Pacientovi poskytnuté organizačné pokyny o ďalšom postupe pri poskytovaní Služieb Pacientovi, najmä o pravidlách pre určenie poradia Pacientov. Pacient je povinný tieto organizačné pokyny rešpektovať. Spracovanie osobných údajov Poskytovateľom prostredníctvom jeho zamestnancov sa riadi podmienkami spracovania osobných údajov u Poskytovateľa zverejnených na webe ambulancie a v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa.
 6. Pacient je povinný oznámiť Poskytovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov uvedených na účely registrácie Pacienta, ako aj zmenu svojej zdravotnej poisťovne. Tieto informácie je Pacient povinný oznámiť bezodkladne.
 7. Pacient zodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytnutých Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Služieb.
 8. Ak to vyplýva z povahy príslušnej poskytovanej Služby, je Pacient povinný sa u Poskytovateľa vopred objednať.

Článok IV

VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne (lege artis).
 2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe Informovaného súhlasu Pacienta.
 3. Pacient sám rozhoduje o svojom zdraví a nesie za neho plnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť sa preto zo strany Poskytovateľa poskytuje v zásade na základe podnetu/žiadosti od samotného Pacienta a Poskytovateľ je povinný rešpektovať jeho rozhodnutia týkajúce sa jeho zdravia s prihliadnutím na svoje možnosti.
 4. Poskytovateľ nie je povinný vyhovieť požiadavke Pacienta, ak by tým porušil svoju povinnosť postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti správne.
 5. Zdravotnú starostlivosť možno poskytnúť efektívne jedine na základe plnej súčinnosti Pacienta. Pacient bude poskytovať Poskytovateľovi maximálnu súčinnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a riadne plniť všetky svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy a z týchto VZP.

Článok V

POSTAVENIE PACIENTA A POSKYTOVANIE SLUŽBY

 1. Pacient má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na ochranu svojej osobnosti.
 2. Jedine Pacient je oprávnený rozhodovať o prijatí alebo neprijatí zdravotnej starostlivosti, to platí s prihliadnutím na osobitnú úpravu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nespôsobilému Pacientovi.
 3. Pacient má právo byť plne poučený o účele, povahe, následkoch a rizikách navrhovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Toto poučenie je Poskytovateľ povinný poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, diskrétne a v dostatočnom predstihu pred tým, ako má Pacient vyjadriť súhlas/nesúhlas s navrhovaným výkonom.
 4. Pacient berie na vedomie, že znenia poučení k jednotlivým zdravotným výkonom, ktoré realizuje Poskytovateľ, môžu byť dostupné v písomnej forme na webe ambulancie a tiež priamo v priestoroch Poskytovateľa. Ak má Poskytovateľ zverejnené poučenie podľa predchádzajúcej vety, pred výkonom sa Pacient oboznámi so zverejneným znením poučenia, ktoré sa vzťahuje ku konkrétnemu výkonu, ktorý sa má Pacientovi realizovať, pričom poučenie poskytne aj ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa pred výkonom a zodpovie položené otázky Pacienta. Poskytovateľ môže Pacientovi zasielať pred plánovaným výkonom znenia poučení alebo odkazy na znenia poučení aj prostredníctvom emailovej správy alebo krátkej textovej správy (SMS). Poučenie oznámené zákonnému zástupcovi sa považuje za doručené aj nespôsobilému pacientovi.
 5. Poskytovateľ môže vo formulároch Informovaných súhlasov v časti „poučenie o výkone“ odkazovať (napr. prostredníctvom QR kódu alebo uvedením URL adresy webu ambulancie) na písomné vyhotovenia poučenia zverejnené spôsobom uvedeným v ods. 4. tohto článku VZP. Písomná forma informovaného súhlasu je zachovaná aj v prípade, ak je realizovaná elektronickými prostriedkami umožňujúcimi zachytiť obsah prejavu vôle a osobu, ktorá prejav vôle urobila. Pre účely zachytenia rozhodnutia pacienta o tom, či navrhovaný výkon chce absolvovať alebo že ho odmieta, bude postačovať zaznamenanie jeho rozhodnutia prostredníctvom elektronického zariadenia (napr. podpis pacienta do tabletu, alebo potvrdenie jeho rozhodnutia prostredníctvom emailu/SMS odoslaných z kontaktných údajov Pacienta. V prípade, ak Pacient vyhlási, že bol s poučením uverejneným spôsobom podľa ods. 4 tohto článku VZP oboznámený, bude sa mať za to, že v danom rozsahu k poučeniu došlo.
 6. Pacient má ďalej právo:
 7. na ochranu súkromia,
 8. na ochranu informácií o zdravotnom stave a právo na ochranu údajov zdravotnej dokumentácie,
 9. žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie a právo na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, robenie si výpiskov a vyžiadanie si kópie zdravotnej dokumentácie; nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie môže byť Pacientovi odmietnuté, ak to ustanovuje osobitný právny predpis,
 10. na správne poskytovanú zdravotnú starostlivosť,
 11. aby bol rešpektovaný čas jeho, resp. jeho zákonného zástupcu, aby boli dodržané dohodnuté termíny vyšetrení v súlade s časovými možnosťami a konkrétnou situáciou u Poskytovateľa,
 12. na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
 13. Pacient je povinný:
 14. informovať ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sa môžu týkať jeho zdravotného stavu, predovšetkým poskytnúť pravdivé informácie a pravdivo odpovedať na otázky ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
 15. informovať zdravotníckeho pracovníka o alternatívnych spôsoboch liečenia, alternatívnej výžive, odporúčaniach tzv. „ľudových liečiteľov“, ako aj o diétnych opatreniach zahájených Pacientom bez odporúčaní zdravotníckeho pracovníka alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 16. Pacient berie na vedomie, že zamlčanie alebo skreslenie informácií poskytnutých Poskytovateľovi môže vyústiť do nesprávnej diagnózy alebo do nesprávne určenej terapie.
 17. Za účelom odstránenia potenciálnych pochybností sa má za to, že za okruh informácií, ktoré Pacient poskytol Poskytovateľovi, sa budú považovať výlučne informácie zaznamenané Poskytovateľom do zdravotnej dokumentácie Pacienta.
 18. Pacient sa zaväzuje pred každým vyšetrením informovať Poskytovateľa o tom, či mu bola v poslednom mesiaci poskytnutá zdravotná starostlivosť u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pokiaľ o tejto skutočnosti nie je záznam v zdravotnej dokumentácii vedenej Poskytovateľom, bude sa mať za to, že Pacient o tejto skutočnosti Poskytovateľa neinformoval.
 19. Pacient má právo požiadať Poskytovateľa po každom ošetrení o sprístupnenie rozsahu zápisu do zdravotnej dokumentácie, ktorý sa týka daného ošetrenia. Pokiaľ so zápisom nesúhlasí, zašle Poskytovateľovi svoje námietky e-mailom na adresu Poskytovateľa uvedenú v úvode týchto VZP alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla Poskytovateľa najneskôr do 3 pracovných dní od ošetrenia. Ak Pacient v danej lehote nedoručí Poskytovateľovi svoje námietky bude sa mať za to, že so zápisom do zdravotnej dokumentácie súhlasí, a to aj v prípade, že vôbec nepožiadal o sprístupnenie zápisu do zdravotnej dokumentácie.
 20. Poskytovateľ je v zmysle vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z.z. povinný pravidelne sledovať spokojnosť Pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Za tým účelom má Poskytovateľ zriadený komplexný systém Spätnej väzby, ktorý umožňuje Poskytovateľovi zlepšovať ním poskytované Služby. Prostredníctvom Spätnej väzby môže Pacient zanechať Poskytovateľovi svoje hodnotenie jemu poskytnutých Služieb (pozitívne alebo negatívne). Spätné väzby Poskytovateľ prostredníctvom systému Spätnej väzby pravidelne vyhodnocuje.
 21. V prípade poskytovania Služieb prostredníctvom nástrojov telemedicíny sa budú uplatňovať tieto pravidlá:
 22. telemedicína predstavuje doplnkový spôsob poskytovania Služieb v situácii, kedy nie je fyzická prítomnosť Pacienta v zariadení možná; je na rozhodnutí Poskytovateľa, či týmto spôsobom bude postupovať,
 23. na telemedicínu je možné použiť len také platformy, ktoré zaručujú bezpečnosť komunikácie a minimalizujú riziko úniku osobných údajov Pacienta a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka nepovolaným osobám,
 24. pri telemedicíne nie je možné úplne vylúčiť bezpečnostné riziká úniku obsahu komunikácie a preto tak ako Poskytovateľ prijíma opatrenia na zamedzenie úniku informácií, tak aj samotný Pacient je povinný prijať také opatrenia, ktoré znemožnia prístup nepovolaných osôb ku komunikácii (napr. nedáva heslo k emailu a ostatným komunikačným nástrojom, ktoré sa používajú na poskytovanie telemedicíny, pravidelne vymazáva emaily, ktoré obsahujú informácie od Poskytovateľa a obsahujú jeho osobné údaje, či jeho zdravotnú dokumentáciu, pri komunikácii používa slúchadlá, aby nebol iným osobám prístupný obsah komunikácie medzi Pacientom a Poskytovateľom),
 25. Pacient by mal dbať o ochranu svojho súkromia počas výkonu, a to napríklad aj tým, že si dá pozor, aby v čase výkonu neboli v jeho prítomnosti nepovolané osoby,
 26. zaznamenanie obsahu výkonu realizovaného prostredníctvom telemedicíny je možné len za predpokladu, že je takýto záznam nevyhnutne potrebný pre ďalšie poskytovanie Služieb a Pacient musí byť pred zaznamenaním výkonu vopred o tejto skutočnosti poučený a musia mu byť vysvetlené dôvody, na základe ktorých je potrebné záznam vykonať,
 27. Pacient nie je z dôvodu ochrany osobných údajov ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka poskytujúceho telemedicínsky výkon oprávnený z obsahu telemedicínskeho výkonu vyhotovovať zvukový, ani zvukovoobrazový záznam,
 28. v úvode komunikácie je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný identifikovať svoju osobu (všetkých zúčastnených zdravotníckych pracovníkov) uvedením mena a priezviska, profesného titulu, typu zdravotníckeho pracovníka, svojej špecializácie a identifikovaním Poskytovateľa (názov zdravotníckeho zariadenia), v mene ktorého sa telemedicínsky výkon má realizovať, aby Pacient bol schopný ešte pred začatím výkonu identifikovať, o ktorého Poskytovateľa ide,
 29. v zmysle vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. je Poskytovateľ povinný Pacienta identifikovať na základe jeho občianskeho preukazu alebo preukazu poistenca. Zdravotnícky pracovník vopred informuje Pacienta, že pri každom telemedicínskom výkone bude totožnosť Pacienta overená na základe údajov z jeho občianskeho preukazu a preto je potrebné, aby mal Pacient v čase výkonu občiansky preukaz pri sebe,
 30. pri audio prenose (telefón, chatové aplikácie) bude totožnosť osoby Pacienta overená vyžiadaním identifikačných údajov uvedených na občianskom preukaze minimálne v rozsahu údajov Pacienta – rodné číslo Pacienta a číslo občianskeho preukazu, pri obrazovo-zvukovom prenose ošetrujúci zdravotnícky pracovník požiada Pacienta, aby ukázal svoj občiansky preukaz, a to tak, že zdravotnícky pracovník bude mať možnosť prečítať údaje na občianskom preukaze a taktiež vidieť fotografiu na občianskom preukaze;
 31. v prípade používania meracích zariadení na tele Pacienta, Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné chyby v meraní spôsobené nesprávnym použitím zdravotníckej pomôcky Pacientom, či za nesprávne hodnoty spôsobené vadou zdravotníckej pomôcky; zdravotnícke pomôcky – meracie zariadenie nesmie pre účely využitia dát nimi nameraných využívať iná osoba ako Pacient, v opačnom prípade hrozí určenie nesprávnej diagnózy a následnej terapie.

Článok VI

POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ je oprávnený určiť, ktorý zdravotnícky pracovník bude Pacientovi poskytovať zdravotnú starostlivosť (ďalej aj ako „ošetrujúci zdravotnícky pracovník“).
 2. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník má povinnosť postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak, aby nespôsoboval Pacientovi zbytočné náklady a tak, aby rešpektoval jeho čas a jeho súkromie.
 3. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti povinný postupovať humánne a citlivo.
 4. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa od Pacienta dozvedel počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, pokiaľ v Zmluve, v týchto VZP alebo v právnom predpise nie je uvedené inak.
 5. Poskytovateľ je povinný viesť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu Pacienta v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.
 6. Pacient je povinný sa voči ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi správať úctivo.

Článok VII

OBJEDNÁVANIE A ORDINAČNÉ HODINY

 1. Poskytovateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v ordinačných hodinách schválených a potvrdených samosprávnym krajom.
 2. Pacienti prichádzajú na ošetrenie najneskôr pol hodinu pred ukončením ordinačných hodín na tento účel. Pacienti sú volaní do ambulancie podľa poradia určeného ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom (ak tieto VZP neustanovujú inak).
 3. Právo byť ošetrení prednostne majú:
 4. Pacienti so závažnou poruchou zdravia vyžadujúcou urgentné ošetrenie (u ktorých by oneskorené ošetrenie mohlo ohroziť ich zdravie alebo život),
 5. Pacienti, ktorým sa poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť alebo Pacienti so zdravotnými komplikáciami.
 6. O konečnom poradí Pacientov vždy po zohľadnení vyššie uvedených a prípadných ďalších relevantných kritérií rozhoduje Poskytovateľ.
 7. Pacient rešpektuje, že vzhľadom na povahu služby (zdravotnej starostlivosti) sa nedá vylúčiť, že mu Poskytovateľ v deň, kedy sa Pacient dostavil na ošetrenie nestihne z kapacitných dôvodov poskytnúť Službu. Ak ku takejto situácii dôjde, Poskytovateľ si s Pacientom odsúhlasí najbližší možný termín ošetrenia. Neposkytnutie ošetrenia z kapacitných dôvodov sa nepovažuje za porušenie Zmluvy alebo týchto VZP. V prípade zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa na rezervovaný termín ošetrenia pacientom môže zubná ambulancia SYDENT CLINIC s.r.o. zaslať pacientovi e-mailom oznámenie o uplatnení nároku zubnej ambulancie na poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa zrušenia rezervácie alebo odo dňa nedostavenia sa na rezervovaný termín pacientom.
 8. Pacienti sa môžu objednávať na určitý čas nasledujúcimi spôsobmi:
 9. telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na webe ambulancie v čase ordinačných hodín,
 10. emailom na e-mailovej adrese ambulancie uvedenej na webe ambulancie (ak ju má Poskytovateľ zriadenú), alebo
 11. osobne u Poskytovateľa.

Článok VIII

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ NESPÔSOBILÉMU PACIENTOVI

 1. Za nespôsobilého Pacienta sa považuje maloleté dieťa (do nadobudnutia 18. roku života), s výnimkou Pacientov, ktorí nadobudli spôsobilosť na právne úkony platným uzatvorením manželstva (medzi 16. a 18. rokom). Za nespôsobilého Pacienta sa považuje aj osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo osoba, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony.
 2. Za nespôsobilého Pacienta koná jeho zákonný zástupca. Za zákonného zástupcu Pacienta sa považuje fyzická osoba, ktorá svoje postavenie osvedčí vyhlásením a v prípade Služby poskytovanej až po udelení písomného informovaného súhlasu svojim podpisom potvrdí v tomto súhlase. Osoba, ktorá o sebe vyhlasuje, že je zákonným zástupcom nespôsobilého pacienta zodpovedá za pravdivosť svojho vyhlásenia. Poskytovateľ nie je povinný skúmať pravdivosť vyhlásenia a danú osobu bude považovať za zákonného zástupcu.
 3. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Poskytovateľ povinný prihliadať na názor nespôsobilého Pacienta, predovšetkým mu je povinný zrozumiteľným spôsobom vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vysvetliť podstatné skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Zákonného zástupcu ošetrujúci zdravotnícky pracovník poučuje v plnom rozsahu.
 4. Pri zdravotných výkonoch neodkladnej, bežnej alebo neinvazívnej povahy dáva zákonný zástupca súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch môže ošetrujúci zdravotnícky pracovník poskytnúť nespôsobilému Pacientovi zdravotnú starostlivosť aj bez prítomnosti zákonného zástupcu. Medzi takéto zdravotné výkony predovšetkým patrí:
 5. predpis dlhodobo užívanej liečby, ktorá bola predtým schválená zákonným zástupcom,
 6. realizovanie pravidelnej preventívnej prehliadky,
 7. vyšetrenie a liečba novovzniknutej komplikácie, respektíve novovzniknutého symptómu liečeného ochorenia a pri akútnom zhoršení liečeného ochorenia v prípadoch, kedy môže ich odklad spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu, prípadne rozvoj komplikácii či nezvratného orgánového poškodenia.
 8. Zákonný zástupca je povinný poskytovať Poskytovateľovi plnú súčinnosť tak, aby nebola ohrozená včasnosť a úplnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú si zdravotný stav nespôsobilého Pacienta vyžaduje.
 9. V prípade, ak rolu zákonného zástupcu zastávajú rodičia maloletého, tak je postačujúci informovaný súhlas (alebo odmietnutie zdravotnej starostlivosti) realizovaný len jedným z nich. Ak by došlo k rozporu v názoroch zákonných zástupcov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti maloletému Pacientovi, sú práve zákonní zástupcovia povinní písomne informovať Poskytovateľa o tomto rozpore, inak sa má za to, že takýto rozpor neexistuje. Pokiaľ došlo zo strany súdu k obmedzeniu výkonu rodičovských práv jedného z rodičov, sú zákonní zástupcovia povinní túto skutočnosť preukázať písomným rozhodnutím súdu, z ktorého dané obmedzenie bude vyplývať. Až do tohto momentu bude Poskytovateľ oboch rodičov považovať za oprávnených v celom rozsahu zastupovať záujmy maloletého dieťaťa.

Článok IX

ODPLATA ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 1. Poskytovateľ je zmluvným partnerom tých zdravotných poisťovní, ktoré má zverejnené v priestoroch svojho zariadenia a na webe ambulancie.
 2. Ak má Poskytovateľ uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, zdravotná starostlivosť sa v zmysle príslušnej právnej úpravy regulujúcej jej rozsah poskytuje na základe verejného zdravotného poistenia a na základe príslušných zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Verejné zdravotné poistenie kryje/čiastočne kryje zdravotnú starostlivosť poskytovanú štandardnými metódami, za použitia štandardných zdravotníckych pomôcok. Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov.
 3. V prípade, ak Poskytovateľ nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, uhrádza si zdravotnú starostlivosť u Poskytovateľa Pacient sám.
 4. Poskytovateľ má vypracovaný Cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré Poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov. Obsahom Cenníka môžu byť aj výkony, ktoré nemajú povahu zdravotnej starostlivosti, či služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 5. Cenník je zverejnený na prístupnom mieste v priestoroch Poskytovateľa a na webe ambulancie. Pacient objednaním akejkoľvek Služby u Poskytovateľa potvrdzuje, že je s obsahom Cenníka v celom rozsahu oboznámený.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by Pacient v budúcnosti chcel využiť niektorú z priamo hradených služieb, tak za písomné vyžiadanie Pacienta o platenú službu bude považovať osobitné dojednanie zmluvných strán, ktoré môže byť zaznamenané aj v informovanom súhlase pacienta, alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, ak úhrada pacienta za Službu závisí od množstva použitého materiálu alebo od zložitosti výkonu, prípadne iných skutočností, bude cena, ktorú má Pacient uhradiť, vopred oznámená Pacientovi a zapísaná aj do zdravotnej dokumentácie Pacienta alebo zaznamenaná iným vhodným spôsobom.
 7. V prípade vopred neospravedlnenej neúčasti Pacienta na dohodnutej Službe (tak hradenej, ako aj nehradenej z verejného zdravotného poistenia) zodpovedá Pacient za škodu vzniknutú v súvislosti s vyčlenením časových, personálnych a kapacitných prostriedkov Poskytovateľa pre Pacienta. Pacient za škodu podľa tohto ustanovenia nezodpovedá, ak preukáže, že vzniknutú škodu nezavinil. Pacient rovnako nezodpovedá za takto spôsobenú škodu v prípade, ak sa Poskytovateľovi podarilo umiestniť na uvoľnený termín iného pacienta.
 8. Poskytovateľ je v prípade plánovaných výkonov, ktoré nespĺňajú podmienky na úhradu z verejného zdravotného poistenia, oprávnený vybrať od Pacienta a zálohu na takýto výkon (vo výške poplatku vyplývajúceho z Cenníka) vopred.
 9. Pacient sa na ošetrenie objedná osobne alebo prostredníctvom zákonného zástupcu a to telefonicky alebo prostredníctvom online formulára. Ako potvrdenie termínu ošetrenia bude Pacientovi doručená SMS správa a tiež email pred termínom ošetrenia. Objednaný termín je záväzný pre Poskytovateľa aj pre Pacienta. Pokiaľ Pacient zruší termín ošetrenia v lehote kratšej ako 24 hodín pred Ošetrením, alebo sa na Ošetrenie nedostaví, alebo bude na Ošetrenie meškať, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči Pacientovi zmluvnú pokutu za:
 • nedostavenie sa na objednané ošetrenie 50 €,
 • zrušenie objednaného termínu ošetrenia v lehote kratšej ako 24 hodín 50 €.
 • Pacient je po objednaní a pred ošetrením informovaný o týchto možných zmluvných pokutách aj prostredníctvom emailu, ktorý obsahuje link na tieto Všeobecné zmluvné podmienky.
 • Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči Pacientovi doplatok 50 €, ak si Pacient vyžiada akútny termín ošetrenia.

Článok X

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

 1. Pacient má možnosť pri poskytovaní Služieb vyžiadať si u Poskytovateľa poskytnutie nadštandardných Služieb. Objednanie nadštandardných Služieb sa bude spravovať podmienkami určenými v jednotlivých odsekoch tohto článku VZP.
 2. Objednanie nadštandardných Služieb zo strany Pacienta je dobrovoľné a tieto Služby sa poskytujú iba na výslovnú žiadosť Pacienta. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nepodmieňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti Pacientovi výberom poplatku za nadštandardnú Službu.
 3. Ceny (poplatky) nadštandardných Služieb sa spravujú platným Cenníkom.
 4. Pacient sa zaväzuje uhradiť za nadštandardné Služby poplatok vo výške podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, a to hotovostnou platbou priamo u Poskytovateľa.

Článok XI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytovateľ poskytuje všetky informácie o spracúvaní osobných údajov, tak ako vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov prostredníctvom informácií zverejnených v čakárni ambulancie ako aj na webovej stránke ambulancie. Informáciami podľa predchádzajúcej vety sú najmä: totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, účely spracúvania (na ktoré sú osobné údaje určené), právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany (ak sa v konkrétnom prípade uplatnia), príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov (ak existujú), informácia o prípadnom prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (a ďalšie informácie s tým súvisiace), doba uchovávania osobných údajov (alebo kritéria na jej určenie), informácia o právach dotknutej osoby podľa GDPR, informácia o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia, informácia o prípadnom automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, informácia o prípadnom spracúvaní osobných údajov na iný účel ako boli získané a pod.

Článok XII

RIEŠENIE SPOROV A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory/nedorozumenia budú riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory/nedorozumenia nebudú medializovať.
 3. Pred tým, ako by ktorákoľvek zo zmluvných strán učinila akýkoľvek úkon voči tretej osobe, ktorý by sa týkal vzniknutého problému (napríklad voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, orgánom činným v trestom konaní, súdu) zaväzuje sa najprv vyzvať druhú stranu v písomnej forme na riešenie problému a poskytnúť jej minimálne 15 dňovú lehotu na formulovanie stanoviska (od doručenia výzvy).
 4. V každom štádiu riešenia sporu sa zmluvné strany zaväzujú postupovať tak, aby nepoškodili dobré meno/povesť druhej strany.
 5. Pacient berie na vedomie, že počas vyšetrenia u Poskytovateľa si klenoty, peniaze a iné cennosti (zahŕňajúc napríklad, avšak nie výlučne, šperky, hodinky, výpočtovú techniku a pod.) berie vždy so sebou do vyšetrovne a nenecháva ich bez dozoru v čakárni. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo odcudzenie vecí Pacienta, ktoré si Pacient ponechal v čakárni, nakoľko jej priestory nie sú určené na uloženie Pacientových vecí.

Článok XIII

ZÁRUKY

Záruka poskytovaná na nasadzované korunky, zubné mostíky a zubné fixné náhrady je 2 roky. Záruka na zubné implantáty a implantátové nadstavby je 5 rokov. Záruka poskytovaná na prácu je 3 mesiace. Záruka poskytovaná na zubné výplne je 2 mesiace.

Podmienky poskytovanej záruky:

 1. Pacient je povinný absolvovať pravidelné preventívne prehliadky každých 6 mesiacov v ambulanciách SYDENT CLINIC.
 2. Pacient je povinný absolvovať profesionálne čistenie u dentálnej hygieničky každých 6 mesiacov v ambulanciách SYDENT CLINIC.
 3. Pacient je povinný dodržiavať dennú hygienu ústnej dutiny: je nevyhnutné, aby venoval pozornosť starostlivosti o ústnu dutinu na dennej báze aj po nasadení zubných koruniek alebo po zavedení zubných implantátov, čistenie zubov zubnou kefkou, medzizubnými kefkami a dentálnou niťou.

Záruka sa nevzťahuje na vadu ak,

 1. pacient neabsolvuje pravidelné preventívne prehliadky v ambulanciách SYDENT CLINIC v predpísanej frekvencii raz za 6 mesiacov, prípadne v inej frekvencii určenej ošetrujúcim lekárom
 2. pacient trpí ochorením ďasien, parodontitídou
 3. pacient potrebuje endodontické ošetrenie
 4. pacient neuhradil odplatu v plnej sume
 5. dôjde k poškodeniu korunky, mostíka, fazety, implantátu úrazom (pády, údery, nehody)
 6. pacient trpí ochorením, ktoré by malo negatívny vplyv na stav chrupu (diabetes, autoimunitné ochorenia, epilepsia, rakovina a pod.)
 7. pacient si dal sa bez vedomia SYDENT CLINIC vykonať opravy alebo zásahy do vykonaných prác u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 8. do prác sa vykonal zásah cudzím predmetom [napr. pilovane, upravovanie náhrady]
 9. vznikla v dôsledku zahryznutia do cudzieho predmetu (napr.: kov)
 10. pacient zatajil anamnestické údaje
 11. vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s náhradou
 12. vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s náhradou mimo ústnej dutiny
 13. vznikla v dôsledku odstránenia provizórnych náhrad bez oboznámenia lekára (pri tomto môže dôjsť k poškodeniu zubov, ktoré sú piliere pre protetickú prácu).

Záruka sa nevzťahuje ani na opakovaný výskyt zubného kazu, ktorému je možné zabrániť riadnou starostlivosťou, pravidelným čistením zubov, použitím liekov, ak je tak predpísané a dodržiavaním pravidelných preventívnych prehliadok.

Uplatnenie nároku podľa tejto záruky má pacient  kedykoľvek pred uplynutím záručnej doby na konkrétny zákrok/produkt. Je potrebné, aby pacient telefonicky aj emailom na adresu uvedenú na webovej stránke, vyplnením formulára na webovej stránke alebo písomne kontaktoval Poskytovateľa vo veci nahlásenia reklamácie. Poskytovateľ poskytne pacientovi termín na ošetrenie. O oprávnenosti uplatnenia záruky rozhodne ošetrujúci lekár. Pacient je povinný pri plánovaní termínu u lekára uviesť povahu problému. Ak je reklamácia oprávnená, oprava alebo výmena bude vykonaná okamžite alebo naplánovaná na vhodnejší deň a čas v závislosti od povahy reklamácie. V prípade, že je potrebné vymeniť protetiku, je potrebné, aby pacient bral do úvahy čas potrebný na zadováženie, opravu alebo úpravu protetickej časti zubným technikom.

Článok XIV

ZBAVENIE MLČANLIVOSTI A ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A JEJ SPRÍSTUPŇOVANIE A POSKYTOVANIE

 1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, zničeniu, poškodeniu zdravotnej dokumentácie alebo neoprávnenému úniku osobných údajov Pacienta.
 2. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť údaje o zdravotnom stave Pacienta len osobám, ktoré určil (identifikoval) Pacient, ako aj osobám, ktorých oprávnenie upravuje právny predpis.
 3. Informácie o zdravotnom stave nespôsobilého Pacienta je poskytovateľ/ošetrujúci zdravotnícky pracovník oprávnený poskytnúť jeho zákonnému zástupcovi, a to v celom rozsahu.
 4. Pacient zbavuje mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka určeného Poskytovateľom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti Pacientovi, t.j. ošetrujúci lekár alebo ošetrujúca sestra (ďalej aj ako “ošetrujúci zdravotnícky pracovník“) v rozsahu a voči:
 5. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu údajov zo zdravotnej dokumentácie a iných údajov zdravotného stavu,
 6. právnemu zástupcovi ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka / Poskytovateľa v prípade uplatnenie právnych nárokov Pacienta vyplývajúcich z poskytnutej zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu nevyhnutnom pre efektívne vykonanie právnej služby,
 7. voči súdu (vrátane rozhodcovského), správnym orgánom, sporovým stranám a ich právnym zástupcom, znalcovi a orgánu činnému v trestnom konaní v konaniach, v ktorých sa prejednáva nárok Pacienta alebo ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, alebo v ktorom sa rozhoduje o vine a treste ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti Pacientovi.
 8. Poskytovateľ môže poskytnúť údaje o zdravotnom stave Pacienta, ako aj fotokópie, či scany zdravotnej dokumentácie (na základe vyžiadania Pacienta alebo osoby podľa ods. 2 a 3 tohto článku VZP), inak ako osobne, len na emailovú adresu Pacienta alebo telefónne číslo Pacienta uvedené Zmluve/zdravotnej dokumentácii Pacienta.
 9. Povinnosťou Pacienta je zabezpečiť ochranu svojho súkromia a nepretržitú aktuálnosť údajov Pacienta. Pacient je povinný zabezpečiť, aby k jeho emailovej schránke, k zariadeniu, na ktorom sa používa telefónne číslo uvedené v Zmluve, alebo v jeho zdravotnej dokumentácii, ako aj k dodatočne odsúhlaseným komunikačným platformám (pre komunikáciu medzi Pacientom a Poskytovateľom) mali prístup výlučne len tie osoby, ktoré Pacient oprávnil oboznamovať sa s obsahom zdravotnej dokumentácie Pacienta a s komunikáciou medzi Pacientom a Poskytovateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu priamo alebo nepriamo spôsobenú tým, že sa do obsahu emailovej schránky, telefonickému zariadeniu s telefónnym číslom Pacienta, či k dodatočne odsúhlaseným komunikačným platformám dostala nepovolaná osoba.
 10. Pacient je pri telefonickej komunikácii na žiadosť Poskytovateľa/ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka povinný uviesť osobný identifikátor, ktorý bude Pacientovi oznámený Poskytovateľom v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov u Poskytovateľa.
 11. Do momentu písomného oznámenia zmeny údajov Pacienta, sa má za to, že údaje uvedené Zmluve medzi Poskytovateľom a Pacientom alebo uvedené v jeho zdravotnej dokumentácii sú správne a platné (ďalej ako „prezumpcia správnosti “).
 12. Všetky formy komunikácie medzi Poskytovateľom a Pacientom sa spravujú podmienkami spracovania osobných údajov u Poskytovateľa (článok XI).

Článok XV

DORUČOVANIE

 1. Právny úkon Pacienta alebo Poskytovateľa smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného písomnou Zmluvou alebo iným písomným dojednaním musí byť písomný (ďalej aj ako „písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne, ak tieto VZP neustanovujú inak. Na tento písomný styk (odosielanie alebo doručovanie) sa použijú adresy Pacienta a Poskytovateľa uvedené v záhlaví Zmluvy.
 2. Povinnosť Pacienta alebo Poskytovateľa doručiť písomnosť podľa ods. 1 tohto článku VZP sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá strana prevezme a jej prijatie potvrdí vlastnoručným podpisom alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.
 3. Účinky doručenia písomností nastanú aj vtedy, ak:
 4. Pacient/Poskytovateľ zmenil adresu, na ktorú sa má podľa Zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej strane oznámil, a následne pošta túto písomnosť vrátila strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti strane, alebo
 5. doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo
 6. Pacient/Poskytovateľ prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo
 7. odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky.
 8. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Pacientom týkajúca sa objednania alebo zrušenia termínu Pacienta u Poskytovateľa, zasielania upozornení, notifikácií, oznámení a výziev Pacientovi, vrátane informácií o zdravotnom stave Pacienta a poučení pred zdravotným výkonom, môže prebiehať aj vo formáte e-mailu, krátkej textovej správy (SMS) alebo telefonicky; tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia VZP o objednávaní a ordinačných hodinách. Výber konkrétnej formy komunikácie smerom na Pacienta je výlučne na zvážení Poskytovateľa. Informácia odoslaná Pacientovi podľa tohto odseku sa považuje za doručenú momentom odoslania informácie v zmysle tohto odseku zo servera/zariadenia Poskytovateľa.
 9. Poskytovateľ bude pacientovi zasielať informácie v zmysle odseku 4 tohto článku VZP na emailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené Pacientom v Zmluve alebo v jeho zdravotnej dokumentácii, alebo za pomoci vzájomne odsúhlasených komunikačných platforiem. V prípade akejkoľvek zmeny kontaktných údajov je Pacient povinný upovedomiť o tejto skutočnosti Poskytovateľa a podpísať vyhlásenie o zmene kontaktných údajov u Poskytovateľa. Poskytovateľ neručí za nedoručenie informácií z dôvodu nesprávne uvedených kontaktných údajov Pacientom. Poskytovateľ nezodpovedá ani za to, kto má prístup k označenej emailovej schránke a k označenému telefónnemu číslu Pacienta.
 10. V závislosti od technických možností Poskytovateľa sa môže objednanie Pacienta na termín u Poskytovateľa uskutočniť aj vo forme vyplnenia online formulára na webe ambulancie Poskytovateľa.

XVI

 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ VZP

 1. VZP a Cenník môže Poskytovateľ jednostranne zmeniť, a to napríklad z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných Služieb alebo z dôvodov smerujúcich k snahe zlepšiť poskytované Služby. Takúto zmenu je Poskytovateľ povinný oznámiť Pacientovi vo forme jej zverejnenia na webe ambulancie a v priestoroch čakárne, a to najneskôr 5 pracovných dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti. Nové znenie VZP a/alebo Cenníka bude Pacienta zaväzovať uplynutím piateho pracovného dňa od jeho zverejnenia spôsobom upraveným v prechádzajúcej vete.

Článok XVII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Pacientom sa riadia Zmluvou, týmito VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
 2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Pacientom sa spravujú právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 3. Poskytovateľ zverejňuje VZP na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa a tiež na webe ambulancie. Ak je znenie týchto VZP vyhotovené vo viacerých jazykoch, právne záväzné je znenie v slovenskom jazyku. VZP platia aj po skončení právneho vzťahu Poskytovateľa a Pacienta, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.
 4. Ku dňu účinnosti týchto VZP sa rušia všetky predchádzajúce všeobecné zmluvné podmienky týkajúce sa poskytovania Služieb podľa týchto VZP.
 5. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VZP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Pacientom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.
 6. Tieto VZP nadobúdajú platnosť zverejnením v priestoroch Poskytovateľa dňa 17.02.2023 a účinnosť dňa 18.02.2023.

 

V Bratislave, dňa 17.02.2023

SYDENT CLINIC s.r.o.

Ing. Boris Deglovič, MPH

konateľ