Zásady ochrany osobných údajov / Podmienky súťaže

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV / PODMIENKY SÚŤAŽE

Vitajte na stránke www.sydent.sk. V úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime. Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany a spracúvania osobných údajov (ďalej ako „Zásady”) je informovať pacientov o postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania ich údajov.

  1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ GDPR „). Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť SYDENT CLINIC s. r. o., so sídlom Björnsonova 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 05, Slovenská republika IČO: 55 079 067, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 165577/B (ďalej len ako „ Prevádzkovateľ “ ). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese sydent@sydent.sk. Zásady sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my. Tieto Zásady sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

  1. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (i) vyplnenia kontaktného formulára, (ii) žiadosti o zasielanie newsletterov, (iii) poskytnutia spätnej väzby a (iv) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke. Počas používania tohto webu, môžeme automaticky zbierať údaje o technických špecifikáciách vášho zariadenia, vyhľadávacích úkonoch na stránke www.sydent.sk. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies a iných podobných technológií.

  1. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o služby stomatologických ambulancii SYDENT CLINIC s.r.o. alebo majú záujem o kúpu zdravotníckych stomatologických produktov, alebo majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci našich stomatologických služieb, ktorých máme záujem osloviť v záujme realizácie našich marketingových aktivít. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujte nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

  1. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke ako sú napr. uvedené telefónne čísla, pričom v rámci telefonického rozhovoru je využitý produkt nášho subdodávateľa Grandaliro s.r.o. (inteligentná odkazová schránka), vďaka ktorému je náš telefonický rozhovor nahrávaný;

Našim právnym základom pre takéto spracúvanie je váš súhlas s nahrávaním telefonických hovorov. Na tento účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, telefónne číslo a iné informácie, vrátane informácií o vašom zdravotnom stave, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v rámci telefonického rozhovoru s nami. V prípade potreby máme právo použiť vaše osobné údaje na obhajovanie a uplatnenie našich práv v prípade súdnych, správnych a iných konaní pred príslušnými orgánmi. Vaše osobné údaje môžu za rovnakým účelom spracúvať aj naši právni zástupcovia a poradcovia a iné tretie strany. Právnym základom takéhoto spracúvania je náš oprávnený záujem preukazovať, uplatňovať a obhajovať právne nároky v konaniach pred orgánmi verejnej moci v súvislosti s údajmi o vašom zdraví. V rámci tohto účelu môžeme spracúvať akékoľvek osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu, a to aj v prípade, ak boli vaše osobné údaje pôvodne získané za niektorým z iných uvedených účelov. Pôjde najmä o nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, vaše kontaktné údaje (telefónne číslo), a iné informácie, vrátane informácií o vašom zdravotnom stave, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v rámci telefonického rozhovoru. Rozsah spracúvaných osobných údajov môže byť širší, v závislosti od konkrétneho právneho nároku alebo povinnosti.

  • Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, získavame priamo od vás. V niektorých prípadoch nám môže vaše osobné údaje poskytnúť váš zákonný zástupca (ak ste neplnoletou osobou alebo osobou s obmedzenou spôsobilosťou).
  • Vedome nespracúvame, ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 15 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 15 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, bezodkladne vymažeme.

b) na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií o portfóliu našich služieb a zasielanie newsletterov; a

c) na účely správy a ochrany tejto webovej stránky.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru o novinkách a ponuke našich služieb prípadne produktov, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

  1. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. naše marketingové aktivity) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o naše služby a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami. V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: sydent@sydent.sk. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať. Okrem zákonných povinností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti máme ako spoločnosť aj ďalšie zákonné povinnosti, napr. vedenie účtovníctva, daňové povinnosti, povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, predpisy týkajúce sa verejného zdravia, predpisy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, povinnosť oznamovať incidenty týkajúce sa porušenia ochrany osobných údajov príslušnému orgánu a rôzne iné.

6. Doba spracúvania Vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. To však nevylučuje, že vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe aj po dlhšiu dobu, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Okrem prípadu, ak by bolo vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi (napr. predchádzanie podvodov, plnenie si daňových povinností, povinnosti podľa právnych predpisov o zdravotnej starostlivosti a pod.) alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi záujmami (napr. zvyšovanie vašej bezpečnosti a ochrany), budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané do 3 mesiacov. Ak zistíme, že vaše osobné údaje viac nepotrebujeme na stanovený účel, pristúpime k ich vymazaniu bezodkladne, a to aj pred uplynutím uvedenej doby. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej doby uchovávania vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať na našej emailovej adrese uvedenej v prílohe týchto Zásad.

  1. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb. Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít Prevádzkovateľa. Treťou osobou je spoločnosť: +421 Design Studio, s.r.o., prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ realizuje štatistické vyhodnocovanie získaných údajov.  +421 Design Studio, s.r.o. je zároveň aj spoločnosť, ktorá poskytuje služby webovej podpory a marketingovej komunikácie na základe zmluvy s Prevádzkovateľom. Spoločnosť grandaliro s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46 335 064, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 145839/B, ako prevádzkovateľ a vlastník platformy inteligentnej odkazovej schránky, ktorú pri poskytovaní služieb využívame,

Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľom zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovateľ je zaviazaný spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať. Ak na spracúvanie vašich osobných údajov využívame sprostredkovateľov, vždy si vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov.

  1. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané do iných štátov Európskej únie, napr.: USA. Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie, Severného Írska a USA. Štandardne sa snažíme obmedziť prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Niektorí z našich partnerov, s ktorými môžeme spolupracovať sú však umiestnení mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, resp. majú svojich subdodávateľov umiestnených v týchto krajinách, prípadne spracúvajú osobné údaje v tretích krajinách iným spôsobom. V takom prípade sa snažíme zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje prenášané výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vo všeobecnosti využívame v prípade prenosov do tretích krajín štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk a vhodných opatrení. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené na úpravu prenosu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na našej emailovej adrese uvedenej v prílohe týchto Zásad. Ak by sa udiala fúzia, akvizícia alebo iná reorganizácia, tak v jej dôsledku môžu byť vaše údaje prenesené. O akejkoľvek takejto skutočnosti vás budeme informovať (napríklad prostredníctvom správy na vašu e-mailovú adresu) a vysvetlíme vám vaše možnosti.

  1. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

– požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;

– požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;

– požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;

– požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;

– požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;

– za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: sydent@sydent.sk.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

SYDENT CLINIC s.r.o.

Príloha

Nižšie je uvedený zoznam všetkých prevádzkovateľov (lekárov), ktorí si prostredníctvom týchto Zásad spĺňajú svoju informačnú povinnosť v zmysle Zákona a GDPR, a to vo vzťahu k osobným údajom svojich pacientov a účelom ich spracúvania uvedeným v týchto Zásadách.

Vo vzťahu ku vám a vami poskytnutým osobným údajom si informačnú povinnosť v zmysle Zákona a GDPR spĺňa len ten lekár z nižšie uvedených, ktorý vám poskytuje zdravotnú starostlivosti a ktorému ste poskytli svoje osobné údaje na účely špecifikované v týchto Zásadách:

Lekári spoločnosti: SYDENT CLINIC s.r.o.

E-mail: sydent@sydent.sk

T: +421 911 307 774, +421 252 453 048

PODMIENKY SÚŤAŽE: „KRÁSNE BIELE ZUBY SÚ NA DOSAH RUKY!“

1. Usporiadateľ

Súťaž organizuje spoločnosť SYDENT CLINIC s.r.o., sídlo: Björnsonova 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 05,

IČO: 55 079 067, zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 165577/B.

2. Termín a miesto trvania súťaže

Súťaže uskutočnené na Facebook stránke Sydent Clinic, alebo Instagram účte sydent_clinic (spoločne alebo jednotlivo ďalej len „sociálne siete SYDENT CLINIC“) majú spravidla určené trvanie v texte daného súťažného príspevku a prebiehajú na území Slovenskej republiky ak nie je uvedené inak.

3. Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa ani im blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Podmienky účasti v súťaži

Podmienky účasti v súťaži sú spravidla určené v texte príspevku na sociálnych sieťach. Usporiadateľ si vo výnimočných situáciách vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti, pričom sa zaväzuje zverejniť podmienky tejto súťaže v texte súťažného príspevku.
Účastníci súťaže nesmú v rámci súťaže používať vulgarizmy a prejavy extrémizmu, rasizmu, fašizmu a pod.
Do súťaže zaradí usporiadateľ účastníka, ktorý spĺňa požiadavky podľa vyššie uvedeného, prípadne podľa zadania v textovej časti súťažného príspevku, v termíne súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nezaradiť účastníka do súťaže v prípade pochybností o nesplnení vyššie uvedených kritérií.
Účastník súťaže sa môže zapojiť maximálne raz, ak podmienky konkrétnej súťaže neupravujú inak.

Výhra

Výhra v súťaži je spravidla výherný poukaz na službu, ktorá je uvedená v texte súťažného príspevku uverejneného na sociálnych sieťach SYDENT CLINIC, v maximálnej hodnote 350 .

Výhra neprevyšujúca výšku 350,00 EUR je oslobodená od dani z príjmov v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.
Po skončení súťaže sa na sociálnych sieťach SYDENT CLINIC, spravidla v nasledujúci deň ráno, vyberie výherca spôsobom, ktorý je daný usporiadateľom v súťažnom príspevku. Výherca sa vyberie najneskôr do 14 dní po skončení súťaže. Výherca bude o výhre informovaný súkromnou správou bezodkladne po jeho identifikovaní, najneskôr do 7 dní po výbere výhercu podľa predošlého odseku. Meno a priezvisko účastníka, ktorý sa stane výhercom bude zverejnené na sociálnych sieťach SYDENT CLINIC, s čím účastník zapojením sa do súťaže súhlasí. V súkromnej správe výhercu bude výhercovi zaslaná požiadavka, aby uviedol spôsob prevzatia výhry, podľa charakteru výhry a adresu na doručenie výhry (adresa musí byť na území Slovenskej republiky) na ktorú mu bude výhra zaslaná na náklady usporiadateľa a telefónne číslo, napr.: pre potreby kuriérskej služby. Výhru je možné prevziať alebo využiť aj osobne v sídle alebo na prevádzke spoločnosti. V prípade, že sa prostredníctvom kontaktných údajov nebude možné spojiť s výhercom alebo výherca nezašle usporiadateľovi súťaže požadovanú adresu na doručenie výhry alebo si výherca neprevezme výhru v zmysle týchto pravidiel a podmienok súťaže, jeho výhra prepadá a usporiadateľ súťaže je oprávnený určiť primeraným spôsobom náhradného výhercu a tomuto výhru odovzdať.

5. Ďalšie podmienky

Odovzdanie výhry inej osobe než výhercovi je možné na základe podpísaného splnomocnenia. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, ak usporiadateľ zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka alebo inej osoby, ktoré by mohlo zvýhodniť daného účastníka oproti iným účastníkom súťaže pri získaní výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play. Zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súťaže alebo hlasujúci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zaslaním súťažného príspevku alebo hlasovaním udeľuje účastník súhlas na spracovanie osobných údajov v nevyhnutnej miere na dosiahnutie cieľov týchto súťažných podmienok a súťažných podmienok konkrétnej súťaže.

Zaslaním súťažného príspevku udeľuje účastník súhlas na zhotovenie a použitie jeho fotografií (fotografie pred a po, fotografie zákroku a podobne) na marketingové aktivity, súvisiace s propagáciou služieb na sociálnych sieťach SYDENT CLINIC.
Reklamovať vady na výhre nie je možné.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na www.sydent.sk.
Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov a nepravdivých vyhlásení zo strany účastníka súťaže, alebo neprevzatím výhry výhercom.
Súťaž a s ňou spojené práva a povinnosti týmito pravidlami a podmienkami neupravené sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6. Ochrana osobných údajovNa spracovanie osobných údajov sa vzťahujú zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o OOU“) a Nariadenie Európskeho parlamenty a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“).
Osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, meno a profilová fotografia na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, adresa trvalého pobytu a e-mailová adresa, podobizeň (ak sa nachádza v autorskom diele) budú spracúvané usporiadateľom za účelom usporiadanie súťaže, odovzdania výhry a aktivít s tým spojených a v prípade, že sa Vaša podobizeň nachádza v autorskom diele, táto môže byť použitá za účelom propagácie usporiadateľa. Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Osobné údaje sú uchovávané po dobu maximálne 12 mesiacov odo dňa skončenia súťaže; po uplynutí tejto doby budú vymazané. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám. Pri spracovaní Vašich osobných údajov nevyužívame cookies.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v miere nevyhnutnej pre vyhodnotenie súťaže a odovzdanie ceny, čo predstavuje spracovávanie osobných údajov v miere nevyhnutnej pre plnenie zmluvy (článok 6, ods. 1, písm. b) GDPR).
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na základe vyjadreného súhlasu a v jeho rozsahu (článok 6, ods. 1, písm. a) GDPR).
Vaše práva týkajúce sa osobných údajov sú najmä:

žiadať potvrdenie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame

žiadať opravu alebo vymazanie osobných údajov

žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade neprípustného spracúvania

odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov

žiadať poskytnutie spracúvaných osobných údajov v štruktúrovanom formáte

žiadať prenos osobných údajov tretej osobe

podať sťažnosť na orgán dohľadu: Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Obmedzené alebo neúplné poskytnutie osobných údajov alebo neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (v prípadoch kde sa vyžaduje súhlas) má za následok vyčiarknutie účastníka zo zoznamu účastníkov súťaže usporiadateľom, nakoľko nie je možné účastníka identifikovať a kontaktovať za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania ceny.
V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí ohľadne ochrany osobných údajov neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: sydent@sydent.sk

Objednajte sa na vyšetrenie